IAB Finland ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on IAB Finland ry, IAB Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä IAB Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi.


2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, yhdistyksen kielenä suomen kieli ja tilikausi / toimintavuosi kalenterivuosi.


3. Yhdistyksen tarkoituksena on digitaalisen markkinointiviestinnän yleisten toimintaedellytysten kehittäminen, digitaalisen markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen sekä digitaalisen markkinointiviestinnän kanssa tekemisissä olevien yritysten yhdyssiteenä toimiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa voittoa tavoittelematta sekä koulutus- että julkaisutoimintaa, sekä tiedottaa toiminnastaan, antaa lausuntoja ja neuvoo jäseniään.


4. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Suomessa verkkomediaan tai digitaaliseen markkinointiviestintään liittyviä tuotteita tai palveluita tarjoavat tai hyödyntävät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä alaa tutkivat oikeuskelpoiset yhteisöt.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, jäsenen toiminta on muuttunut niin, että sääntömääräiset jäsenyyden ehdot eivät enää täyty tai jäsen on törkeästi toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden tai Suomen lakien vastaisesti. Edellä mainittu koskee kaikkia jäseniä.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.
Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus lähettää yksi varsinainen ja yksi varaedustaja. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kevätkokouksen päätösasiat
• toimintakertomus
• tilit ja tilintarkastuskertomus
• tilintarkastajien lausunto
• tilinpäätöksen vahvistaminen
• vastuuvapauden myöntäminen
• puheenjohtajan vaali
• hallituksen muiden jäsenten vaali
• 1-2 tilintarkastajien ja 1-2 varatilintarkastajan vaali
• aloitteet
Syyskokouksen päätösasiat
• toimintasuunnitelma
• jäsenmaksu
• talousarvio
• aloitteet
Näiden asioiden lisäksi yhdistyksen kokouksessa päätetään myös seuraavista asioista:
• yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
• yhdistyslain 30 § tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä
• yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu vuosittain keväällä, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä joulukuun loppuun mennessä. Hallitus voi halutessaan kutsua yhdistyksen kokouksen kokoon muinakin aikoina, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten.
Yhdistyksen kokouksista on tiedotettava kaikille jäsenille kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6. Yhdistyksen päätös- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus yhdistyksen kokouksen hyväksymän talousarvion määrittelemissä puitteissa. Hallituksessa on kaksitoista (12) jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus koostuu medioiden, mainostajien ja palveluntarjoajien edustajista niin, että kutakin voi olla enintään kuusi ja vähintään kaksi samassa hallituksessa.
Hallituksen toimintakausi on kaksi vuotta niin, että puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen tehtävänä on:
• johtaa yhdistyksen toimintaa
• valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
• hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
• päättää jäseneksi hyväksymisestä sekä jäsenten erottamisesta siten kuin pykälässä 4 on määrätty
• laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä jäsenmaksun suuruudeksi
• laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja kutsua yhdistyksen kokous koolle päättää yhdistyksen edustuksesta
• hoitaa muitakin tehtäviä, joita ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty yhdistyksen kokouksen tehtäväksi.
• hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
• äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
• Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus valitaan vuosittain. Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.


7. Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on myös yhdistyksen toiminnanjohtajalla.


9. Yhdistyksen kokous päättää varainkäytöstä yhdistyksen purkamisen yhteydessä.


10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Helsingissä 22 marraskuuta 2017, Sini Kervinen, hallituksen puheenjohtaja

IAB Finland|A member of Interactive Advertising Bureau Europe

Tietosuojaseloste (PDF)